... نام اثر:

شاپرک

روستای ابیانه

شاپرک خوابیده در بامدادن روستای ابیانه