نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

فرید ثانی

ماداگاسکار

دختری از روستایی بسیار کوچک و دورافتاده در حاشیه رودخانه تریبیسنها در کشور ماداگاسکار که صبح هنگام به نزدیک محل چادر ما آمده بود تا با غریبه هایی که به نزدیک خانه اش اومدن آشنا بشه