... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

بدون عنوان

ماداگاسکار

دختری از روستایی بسیار کوچک و دورافتاده در حاشیه رودخانه تریبیسنها در کشور ماداگاسکار که صبح هنگام ب