... هنرمند:

سعید یونسی

... نام اثر:

خیال پاییزی

ایران ،مازندران ،سنگده

تم رنگی