نام اثر:

خیال پاییزی

هنرمند:

سعید یونسی

ایران ،مازندران ،سنگده

تم رنگی