خوزستان، خرمشهر، موزه ی جنگ

به گفته‌ی مسئول موزه جنگ خرمشهر در زمان جنگ تحمیلی، عراقی ها که قسمتی از خوزستان را تصرف کرده بودند