نام اثر:

جادوگر

هنرمند:

فرید ثانی

میدان اصلی شهر تاریخی پراگ
کلمات کلیدی
تم رنگی