نام اثر:

شالیزار

هنرمند:

حسین خادمی

ساری

شالیزار

کلمات کلیدی
تم رنگی