... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

رنگ رخسار 3

اشپاندا ، آلامان

رنگ رخسار مجموعه عکسی پازل طور با هدف نمایش چهره و نمای کوچه های هر شهر و مقایسه آن با شهرهای دیگر م
کلمات کلیدی
شهر
درب
آلمان
تم رنگی