نام اثر:

فرود بر مریخ

هنرمند:

حسن الماسی

تهران

ایستگاه راه آهن تهران