... هنرمند:

حسن الماسی

... نام اثر:

فرود بر مریخ

تهران

ایستگاه راه آهن تهران