نام اثر:

( گندم شماره 1 ) WHEAT#1

هنرمند:

امین زمزم

کلمات کلیدی
" طبیعت بی جان "
تم رنگی