تهران / پارک قیطریه

این پرنده، زمستان ها در فضاهای باز و درختان با حاشیه های چمنزار و علفی به سر می برد. در ایران، زمستان ها دراغلب مناطق مناسب دیده می شود.