نام اثر:

کلوت شهداد - ایران

کویر لوت- استان کرمان

منطقه شهداد در کویر لوت ایران
تم رنگی