... نام اثر:

کاخ تچر

شیراز - ایران

کاخ تچرا (به معنای خانه زمستانی) یا کاخ اختصاصی داریوش بزرگ از نخستین کاخ‌هایی است که بر روی صفه تخت