نام اثر:

عبور ثانیه ها از فراز پنجره ای که ورایش زنی جهان را به لبخندی با عطر کاهگل فراخوان داده

الموت

کلمات کلیدی
تم رنگی