... نام اثر:

عبور

کویر مصر به حلوان ، خراسان جنوبی