نام اثر:

هنرمند:

فرید ثانی

جزیره هرمز

جزیره هرمز - خلیج فارس