نام اثر:

فصل تولد رنگ

هنرمند:

سعید یونسی

ایران ،نهاوند ،سراب گیان