نام اثر:

دختر و اسب

گلستان- بندرترکمن

کلمات کلیدی
دختر
ترکمن
تسب
تم رنگی