... هنرمند:

علی سامعی

... نام اثر:

هفت سین 1

استودیو

این اثر از مجوعه هفت سین است که برای اسنفاده در تقویم و کارت پستال عکاسی شده است.