نام اثر:

هرمز

هنرمند:

فرید ثانی

جزیره هرمز خلیج فارس