نام اثر:

حقیقت نزدیک

هنرمند:

فاتح شافعی

سیستان و بلوچستان