نام اثر:

24

هنرمند:

مرتضی خرمی

ارومیه قفسه آهنگری

کلمات کلیدی
فرم
رنگ
قفسه
تم رنگی