نام اثر:

دریای سبز

هنرمند:

آرش کریمی

سیستان بلوچستان-چابهار

ساحل دریای عمان در مسیر چابهار به گواتر