نام اثر:

داستان نا تمام

پذیرفته شده درچندین جشنواره بین المللی زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی از جمله در کشورهای صربستان و ایرلند در سال ۲۰۱۵ و مونته نگرو در سال ۲۰۱۴