پذیرفته شده درچندین جشنواره بین المللی زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی از جمله در کشورهای صربستان و ای