نام اثر:

پشت بام های طلایی

مسیرخروجی تهران به مشهد

کلمات کلیدی
تم رنگی