... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

بدون عنوان

اصفهان

سی و سه پل اصفهان
تم رنگی