نام اثر:

رقص کشیمها

تالابی نزدیک اصفهان

کلمات کلیدی
تم رنگی