نام اثر:

درخشش

هنرمند:

فرید ثانی

کویر خارا - اصفهان

لحظاتی بعد از غروب آفتاب در کویر خارا