منطقه حفاظت شده موته اصفهان

من به اتفاق یکی از دوستا ن عکاس مشغول عکاسی از قوچهای اصفهان بودیم که یکباره برف شدید شد ما به دنبال قوچها حرکت کردیم که متوجه شدیم این روباه ها مشغول تماشای ما بودند
کلمات کلیدی
روباه
برف
زوج
تم رنگی