نام اثر:

تفاوت

هنرمند:

میثم قایدی

فارس _ اطراف شیراز