نام اثر:

طلوع پاییزی

جنگل های عباس آباد

تم رنگی