... هنرمند:

مرتضی خرمی

... نام اثر:

23

جنگل

تم رنگی