نام اثر:

هنرمند:

فرید ثانی

سی و سه پل اصفهان

سه و سه پل اصفهان
کلمات کلیدی
تم رنگی