... هنرمند:

حمید گردان

... نام اثر:

قوهای مهاجر

سرخرود استان مازندران