روستا اورست, کیاسر - ساری

باداب سورت یکی از مناطق دیدنی و شگفت انگیز در استان مازندران است که بعد از دماوند بعنوان دومین میرا