نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

سینا رحمتی

کنیا - ماسایی مارا