نام اثر:

Savana

هنرمند:

فرید ثانی

کنیا

صحرای ماسای مارا ، کنیا