... نام اثر:

Savana

کنیا

صحرای ماسای مارا ، کنیا