محمد رضا گودرزی

از سال ۱۳۶۲ که در یک دوره عکاسی آنالوگ در سینمای جوان کرج دوره دیدم می شود گفت که درگیر دنیای عکاسی

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها