کیارش کرمی

کـیارش کـرمـی
متولد فروردین ماه 1365
عکاس و مستند ساز

تجربیات
کاردانی رشته مهندسی صنایع و د

آخرین آثار

گروه بندی ها