محسن رشیدی

تجارب:

اردیبهشت 1387 - گذراندن کلاس عکاسی در انجمن سینمای جوان
پاییز 1387 - عضویت در انجمن عکاسا

آخرین آثار

گروه بندی ها