نام اثر:

میدان نقش جهان / سردر بازارچه قیصریه

استان اصفهان

بازار اصفهان - میدان شاه - میدان نقش جهان - میدان امام