نام اثر:

لبخند زیبا

هنرمند:

مهدی ناظری

بندرعباس