... نام اثر:

رود شور

دشت لوت ، کرمان

رود شور تنها رودخانه دائمی است که در اعماق کویر ایران جریان دارد. این رود همواره در حال تغییر بستر خ