خانه حاج رشید-سیرجان

این بادگیر در خانه حاج رشید در مرکز شهرستان سیرجان واقع شده است.