نام اثر:

محو شدن در نور

هنرمند:

حسن الماسی

یزد

کوچه پس کوچه های بافت قدیمی یزد