نام اثر:

لحظه ای از رستگاری

هنرمند:

آرش اشکر

شیراز ، مسجد وکیل

کلمات کلیدی
تم رنگی