پارک ملی تندوره

این قوچهای اوریال زیبا را من در نزدیکی پاسگاه شکراب چهلمیر عکاسی کردم انها صبجهای خیلی زود برای خوردن اب به دو ابشخور نزدیک پاسگاه می امدند ما از درون مخفیگاهمان انها را که از بین علفهای بلند نزدیک چشمه روییده بود تماشا می کردیم این قوچ جثه بسیار بزرگی نسبت به سایرخویشاوندانش در سایر نقاط ایران دارد
کلمات کلیدی
تم رنگی