نام اثر:

راست است چرخش تو

هنرمند:

سعید یونسی

ایران ،دماوند ،آبسرد

تم رنگی