نام اثر:

در حال کار ...

هنرمند:

مهدی ناظری

جزیره هرمز