... نام اثر:

Mourning

امامزاده شاه کرم- اصفهان

پذیرفته شده در سومین جشنواره بین المللی عکس خیام
کلمات کلیدی
تم رنگی