نام اثر:

چهار فصل ( تابستان )

قله اولبسبلانگا ، ییلاقات ماسال

کلمات کلیدی
تم رنگی